BACKGROUND      เทคโนโลยีกำเนิดใหม่ (Emerging Technologies) และความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล (Exponential Growth) ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ Disruption หรือ กระบวนการแทรกแซงการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ด้วย Digital Platform ส่งผลให้ธุรกิจและองค์กร สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ ช่องทางการขายใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจขององค์กรจึงต้องพิจารณาปรับรูปแบบและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ธุรกิจแบบดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้องค์กรยังคงอยู่และประสบความสำเร็จ คือ การสร้างทำแพลตฟอร์มธุรกิจ (Business Platform) ด้วยเทคโนโลยีใหม่ อาทิ ระบบการประมวลผลและฐานข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing and Database) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet-of-Thing : IoT) ความฉลาดเทียม (Artificial Intelligence) ทั้งนี้เพื่อการสร้างนวัตกรรม (Innovation) และระบบนิเวศน์เชิงดิจิทัลขององค์กร (Digital Ecosystem) อันจะนำมาสู่การปรับตัวในยุค Digital Disruption และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในธุรกิจเดิม

      ด้วยเหตุผลดังกล่าว บมจ. ทีโอที จึงจัดโครงการ TOT Hackathon 2019 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรภายใน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์และ บูรณาการ ผ่านทางแนวคิดรูปแบบทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ภายใต้บริบทของบมจ. ทีโอที โดยมุ่งเน้นการคิดค้น พัฒนา และออกแบบ Digital Platform ใน 3 ด้านได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร (Network Security) การวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และความฉลาดเทียมร่วมกับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (AI and IoT) ทั้งนี้ผลงานจากผู้ที่ชนะการแข่งขันมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการธุรกิจของ บมจ. ทีโอที ต่อไป


News&Activity

ทีโอที แถลงข่าวโครงการ TOT Hackathon 2019 โครงการ TOT Hackathon 2019
(24 ธันวาคม 2561 ช่วงบ่าย)

      ทีโอที โอเพ่นเฮ้าส์ร่วมมือมหาวิทยาลัยชั้นนำ 35 แห่งทั่วประเทศไทย จัดโครงการ TOT Hackathon 2019 แข่งขันประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Transformation พร้อมสร้างบุคลากรด้าน Digital ให้กับประเทศ เพิ่มเติม

Open House Day โครงการ TOT Hackathon 2019
(24 ธันวาคม 2561 ช่วงบ่าย)

      ทีโอที โอเพ้นเฮ้าท์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 เเห่งทั่วประเทศ จัดโครงการ TOT Hackathon 2019 แข่งขันประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม digtal platform ขับเคลื่อนองค์กรสู่ digital transformation พร้อมสร้างบุคลากร digital ให้กับประเทศ เพิ่มเติม

Open House Dayโครงการ TOT Hackathon 2019
(24 ธันวาคม 2561 ช่วงเช้า)

     วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 ทีโอที สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ จัดงาน “TOT OPEN HOUSE” เพื่อเป็นก้าวแรกให้นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์เข้าเยี่ยมชม ทีโอที เปิดประตูสู่ “โครงการ TOT Hackathon 2019” เพิ่มเติม


Topics

หัวข้อการแข่งขัน

Network Security


- Hardware
- Software
- firmware

Big Data analytics


- Customer care
- Contact channel
- Personalized marketing
- Customer self service
- Social analytics
- Preventive Maintenance

Artificial Intelligence and Internet of Things

- Hardware-Based AI
- CIoT (Customer IoT)
- IIoT (Industrial IoT)
- PIoT (Public service IoT)
- Recommendation system
- Knowledge and human resource managements

เกณฑ์การตัดสิน TOT Hackathon 2019

%
1.Impacts to TOT
%
2.Implementation, Execution, Demonstration, and Polish (Design)
%
3.Innovation​ ​and Creativity
%
4.Quality of Presentation and Pitching
%
5.Ambition​ ​of​ ​Problem, Idea, and Originality

Reward

100,000 บาท
/หัวข้อ

รางวัลที่ 1

50,000 บาท
/หัวข้อ

รางวัลที่ 2

30,000 บาท
/หัวข้อ

รางวัลที่ 3

10,000 บาท
/หัวข้อ

รางวัล ชมเชย

Timeline

Schedule


Hackathon Day


Day 1 Day 2
Hackathon Day 11 Feb 2019 Hackathon Day 12 Feb 2019
08.00-09.00      ลงทะเบียน 07.00-08.00      รับประทานอาหารเช้า
09.00-12.00       เปิดงาน/วิทยากรบรรยาย/มอบโจทย์การแข่งขัน 12.00                ส่งผลงาน
12.00 เป็นต้นไป    เริ่มการแข่งขัน 12.00-13.00        รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-13.00       รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.00        นำเสนอผลงาน
18.00-19.00       รับประทานอาหารเย็น 16.00-16.30        คณะกรรมการตัดสินผลงาน
16.30-17.00        มอบรางวัล/กล่าวปิด

Registration

คุณสมบัติของ ผู้สมัครแข่งขัน TOT Hackathon 2019

1.บุคคลทั่วไป หรือ พนักงาน บมจ.ทีโอที ที่อายุไม่เกิน 28 ปี
2.สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 – 4 คน
3.สามารถเข้าร่วมงานได้ 2 วัน 1 คืน


สมัครแข่งขัน TOTHackathon 2019

(เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562)

MENTORS & JUDGESNETWORK SECURITY

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัศมี

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นาย สุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง

ผู้จัดการฝ่ายโครงข่ายบรอดแบนด์

ดร.ผดุงกฤษณ์ แพรกทอง

ผู้จัดการส่วนบริหารความปลอดภัยโครงข่าย

ดร.ธีรวัฒน์ อิสสริยะกุล

ผู้จัดการส่วนบริหารจัดการความปลอดภัยและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ชยพล ตันวงศ์วาล

ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายบรอดแบนด์BIG DATA ANALYTICS

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ

นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นาย จำรูญ จองวงศ์รักษ์

ผู้จัดการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ธัญญา สัตยาอภิธาน

Big Data Analyst

ดร.รัฐนันทน์ นันทิยะกุล

ผู้จัดการศูนย์พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ 1 ส่วนพัฒนาบริการคลาวด์และดิจิทัลคอนเทนท์

ดร.ชาคริต วรรณะชาคริต

ผู้จัดการศูนย์เทคนิคบริการภาคเอกชนที่ 4 ส่วนเทคนิคบริการภาคเอกชน
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS

ศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


นาย เทพธีระ เพชรรัตน์

ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรม ทีโอที

นาย นพดล บุญรอด

ผู้จัดการส่วนพัฒนาและปฏิบัติการไอดีซีและคลาวด์

นาย วรวิทย์ รอดอนันต์

ผู้จัดการส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล


ดร.พีระ พัชรินทร์ตนะกุล

ผู้จัดการศูนย์บูรณาการแผนธุรกิจสื่อสารไร้สาย


Location

Hackathondays {สถาบันวิชาการ ทีโอที}

Contact Us


Copyright 2018 TOT PUBLIC COMPANY LIMITED 2018. All rights reserved.
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
Email: tothackathon@tot.co.th