BACKGROUND      เทคโนโลยีกำเนิดใหม่ (Emerging Technologies) และความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล (Exponential Growth) ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ Disruption หรือ กระบวนการแทรกแซงการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ด้วย Digital Platform ส่งผลให้ธุรกิจและองค์กร สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ ช่องทางการขายใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจขององค์กรจึงต้องพิจารณาปรับรูปแบบและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ธุรกิจแบบดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้องค์กรยังคงอยู่และประสบความสำเร็จ คือ การสร้างทำแพลตฟอร์มธุรกิจ (Business Platform) ด้วยเทคโนโลยีใหม่ อาทิ ระบบการประมวลผลและฐานข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing and Database) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet-of-Thing : IoT) ความฉลาดเทียม (Artificial Intelligence) ทั้งนี้เพื่อการสร้างนวัตกรรม (Innovation) และระบบนิเวศน์เชิงดิจิทัลขององค์กร (Digital Ecosystem) อันจะนำมาสู่การปรับตัวในยุค Digital Disruption และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในธุรกิจเดิม

      ด้วยเหตุผลดังกล่าว บมจ. ทีโอที จึงจัดโครงการ TOT Hackathon 2019 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรภายใน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์และ บูรณาการ ผ่านทางแนวคิดรูปแบบทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ภายใต้บริบทของบมจ. ทีโอที โดยมุ่งเน้นการคิดค้น พัฒนา และออกแบบ Digital Platform ใน 3 ด้านได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร (Network Security) การวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และความฉลาดเทียมร่วมกับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (AI and IoT) ทั้งนี้ผลงานจากผู้ที่ชนะการแข่งขันมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการธุรกิจของ บมจ. ทีโอที ต่อไป


News&Activity

บรรยากาศหลังปิดงาน TOT Hackathonโครงการ TOT Hackathon 2019
(12 กุมภาพันธ์ 2562)

      บรรยากาศการสัมภาษณ์เหล่าทีมผู้ชนะการแข้งขัน TOT Hackathon 2019 หัวข้อ big data analytics , AI and IoT , NetWork Security วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันวิชาการทีโอที

พิธีปิด TOT Hackathonโครงการ TOT Hackathon 2019
(12 กุมภาพันธ์ 2562)

      พิธีปิด เเละมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการเเข่งขันโครงการ TOT Hackathon 2019 หัวข้อ big data analytics , AI and IoT , NetWork Security วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันวิชาการทีโอที

บรรยากาศระหว่างการแข่งขัน โครงการ TOT Hackathon 2019
(11 กุมภาพันธ์ 2562)

     TOT Hackathon รอบที่ 3 เล่นเกมละลายพฤติกรรม งาน Hackathon day 2019 เพื่อให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมเเละทำความรู้จักกัน ณ สถาบันวิชาการทีโอที


Topics

หัวข้อการแข่งขัน

Network Security


- Hardware
- Software
- firmware

Big Data analytics


- Customer care
- Contact channel
- Personalized marketing
- Customer self service
- Social analytics
- Preventive Maintenance

Artificial Intelligence and Internet of Things

- Hardware-Based AI
- CIoT (Customer IoT)
- IIoT (Industrial IoT)
- PIoT (Public service IoT)
- Recommendation system
- Knowledge and human resource managements

เกณฑ์การตัดสิน TOT Hackathon 2019

%
1.Impacts to TOT
%
2.Implementation, Execution, Demonstration, and Polish (Design)
%
3.Innovation​ ​and Creativity
%
4.Quality of Presentation and Pitching
%
5.Ambition​ ​of​ ​Problem, Idea, and Originality

Reward

100,000 บาท
/หัวข้อ

รางวัลที่ 1

50,000 บาท
/หัวข้อ

รางวัลที่ 2

30,000 บาท
/หัวข้อ

รางวัลที่ 3

10,000 บาท
/หัวข้อ

รางวัล ชมเชย


ประเภทการแข่งขัน ชนะเลิศรางวัลที่ 1
ชนะรางวัลที่ 2
ชนะรางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย
Network Security !cleartext !hacker Kittinan V4 unexpected
Big Data Analytics 101 AI Love You สนามเด็กเล่น Teletubbies
AI and IoT Run B E-twelve RMUTT Accident Notify Application

Timeline

Schedule


Hackathon Day


Day 1 Day 2
Hackathon Day 11 Feb 2019 Hackathon Day 12 Feb 2019
07.30-08.30      ลงทะเบียน 07.00-09.00      รับประทานอาหารเช้า
08.30-09.30      พิธีเปิดงาน 12.00                ส่งผลงาน
09.30-11.00       วิทยากรบรรยาย/มอบโจทย์การแข่งขัน 12.00-13.00        รับประทานอาหารกลางวัน
11.00-12.00        พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.00        นำเสนอผลงาน
12.00 เป็นต้นไป    เริ่มการแข่งขัน 16.00-16.30        คณะกรรมการตัดสินผลงาน
18.00               รับประทานอาหารเย็น 16.30-17.00        มอบรางวัล/กล่าวปิด

Announce

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน TOT Hackathon 2019

MENTORS & JUDGESNETWORK SECURITY

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัศมี

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นาย สุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง

ผู้จัดการฝ่ายโครงข่ายบรอดแบนด์

ดร.ผดุงกฤษณ์ แพรกทอง

ผู้จัดการส่วนบริหารความปลอดภัยโครงข่าย

ดร.ธีรวัฒน์ อิสสริยะกุล

ผู้จัดการส่วนบริหารจัดการความปลอดภัยและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ชยพล ตันวงศ์วาล

ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายบรอดแบนด์BIG DATA ANALYTICS

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ

นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นาย จำรูญ จองวงศ์รักษ์

ผู้จัดการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ธัญญา สัตยาอภิธาน

Big Data Analyst

ดร.รัฐนันทน์ นันทิยะกุล

ผู้จัดการศูนย์พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ 1 ส่วนพัฒนาบริการคลาวด์และดิจิทัลคอนเทนท์

ดร.ชาคริต วรรณะชาคริต

ผู้จัดการศูนย์เทคนิคบริการภาคเอกชนที่ 4 ส่วนเทคนิคบริการภาคเอกชน
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS

ศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


นาย เทพธีระ เพชรรัตน์

ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรม ทีโอที

นาย นพดล บุญรอด

ผู้จัดการส่วนพัฒนาและปฏิบัติการไอดีซีและคลาวด์

นาย วรวิทย์ รอดอนันต์

ผู้จัดการส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล


ดร.พีระ พัชรินทร์ตนะกุล

ผู้จัดการศูนย์บูรณาการแผนธุรกิจสื่อสารไร้สาย


Location

Hackathondays {สถาบันวิชาการ ทีโอที}

Contact Us


Copyright 2018 TOT PUBLIC COMPANY LIMITED 2018. All rights reserved.
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
Email: tothackathon@tot.co.th