เงื่อนไข/ข้อตกลง

  1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่น หรือ ส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น
  2. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สำหรับการประกวดในครั้งนี้โดยเป็นผลงานไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน และไม่เคยส่งประกวดในงานอื่น ๆ มาก่อน
  3. ผลงานที่ส่งประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นหรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลอื่น
  4. ผู้ที่ได้รับรางวัลตกลงให้ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันรวมถึงไฟล์ต้นฉบับทั้งหมด ตลอดจนสิทธิอื่นใดในผลงานดังกล่าวตกเป็นของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องกรอกเอกสารตามที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนด
  5. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดยินดีให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำผลงานที่ส่งเข้าประกวด เผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆ ที่ทาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พิจารณาเห็นสมควร
  6. ผู้ประกวดยอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด และยินดียอมรับ ผลการตัดสิน รวมถึง กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการ
  7. กรณีปรากฏภายหลังว่า ผู้ประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สามารถเพิกถอนผลการตัดสิน และเรียกรางวัลคืน ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น (หากมี)